لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
تست های میکروبی مخصوص اتوکلاو پلاسما  جی کی ای (gke) آلمان
تست های میکروبی مخصوص اتوکلاو پلاسما جی کی ای (gke) آلمان
تست های میکروبی مخصوص اتوکلاو پلاسما جی کی ای (gke) آلمان - Bacterial Test for Plasma Outoclave
 Bowie-Dickجهت تست روزانه اتوکلاو بخار (gke) آلمان
Bowie-Dickجهت تست روزانه اتوکلاو بخار (gke) آلمان
دستگاه Bowie-Dickجهت تست روزانه اتوکلاو بخار جی کی ای (gke) آلمان - Bowie Dick System for Steam outoclave
 تست نفوذپذیری PCD مخصوص اتوکلاو بخار (gke) آلمان
تست نفوذپذیری PCD مخصوص اتوکلاو بخار (gke) آلمان
دستگاه تست نفوذپذیری PCD مخصوص اتوکلاو بخار جی کی ای (gke) آلمان - Process Challenge Devicefor Steam outoclave
 تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو فرمالدئید (gke) آلمان
تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو فرمالدئید (gke) آلمان
دستگاه تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو فرمالدئید جی کی ای (gke) آلمان - Process Challenge DeviceforFormaldeid outoclave
تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو اتیلن اکساید (gke) آلمان
تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو اتیلن اکساید (gke) آلمان
دستگاه تست نفوذپذیریPCD مخصوص اتوکلاو اتیلن اکساید جی کی ای (gke) آلمان - Process Challenge Devicefor Eto outoclave
نوارمیکروبی باسیلوس سوبتلیس فور و اتوکلاو اتیلن اکساید (gke) آلمان
نوارمیکروبی باسیلوس سوبتلیس فور و اتوکلاو اتیلن اکساید (gke) آلمان
نوارمیکروبی باسیلوس سوبتلیس برای فور و اتوکلاو اتیلن اکساید جی کی ای (gke) آلمان - Bacterial Spore Test strip for Oven outoclave
ویال تست میکروبی استئاروترموفیلو اتوکلاو بخار (gke) آلمان
ویال تست میکروبی استئاروترموفیلو اتوکلاو بخار (gke) آلمان
ویال تست میکروبی استئاروترموفیلوس مخصوص اتوکلاو بخار جی کی ای (gke) آلمان - Steri-Record Bio Plus G.Stearotermophilus
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط