لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman)
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman)
بتادین سبز و اسکراپ دارو درمان (daroo darman) یکی از مواد ضدعفونی کننده قوی می باشد که به طور گسترده برای ضدعفونی و پانسمان زخم ها به کار می رود. بتادین سبز ۱۰: محلول آنتی سپتیک و از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی قارچ ها ویروس ها و اسپورها باید توجه نمود که در سوختگی ها به هیچ عنوان از بتادین استفاده نشود.
نتایج مرتبط
محصولات مرتبط