جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

روش اندازه گیری ضخامت قرنیه با دستگاه ارب اسکن و اولتراسوند

عنوان مقاله:

مقایسه دو روش اندازه گیری ضخامت قرنیه با دستگاه ارب اسکن (Orbscan) و اولتراسوند (Ultrasound) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان


زمینه و هدف:

با افزایش جراحی های لیزری در اصلاح عیوب انکساری و اهمیت اندازه گیری ضخامت قرنیه قبل از انجام اعمال جراحی اصلاح عیوب انکساری چشم، تعیین دقیق ضخامت قرنیه در انجام این روش ها دارای اهمیت می باشد. اندازه گیری ضخامت قرنیه (Pachymetry) به دو روش Optical با استفاده از دستگاه ارب اسکن (Orbscan) و اولتراسوند (Ultrasound) انجام می شود. لذا این مطالعه برای مقایسه نتایج تعیین ضخامت قرنیه با استفاده از دو روش فوق انجام شد.


روش بررسی:

در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی ۳۲۴ چشم از ۳۲۴ بیمار مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. ضخامت قرنیه با استفاده از دستگاه ارب اسکن و دستگاه اولتراسوند در هر چشم اندازه گیری شد و با استفاده از تست های آماری t-test، t زوجی، آنالیز واریانس و آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین و انحرف معیار ضخامت قرنیه بیماران با استفاده از دستگاه اولتراسوند ۲۶٫۲۳±۵۰۴٫۲۸ میکرون و دستگاه ارب اسکن ۳۵٫۹۴±۴۸۴٫۴ میکرون بدست آمد که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار می باشد (۰٫۰۰۱>p).


نتیجه گیری:

اندازه گیری ضخامت قرنیه با استفاده از دستگاه های ارب اسکن و اولتراسوند نتایج متفاوتی دارد و باید دقت کرد که در اعمال جراحی که بر اساس جدول مربوط به پاکیمتری اولتراسوند تنظیم شده است نباید بر اساس اعداد پاکیمتری ارب اسکن اقدام به انجام جراحی نمود.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما