آخرین محصولات حوزه ژنومیک و بیوتکنولوژی :
تجهیزات ژنومیک
درحال‌بارگزاری...
تجهیزات بیوتکنولوژی
درحال‌بارگزاری...
ظروف کشت سلول
درحال‌بارگزاری...
آنالایزرها
درحال‌بارگزاری...
درحال‌بارگزاری...
الکتروفورز
درحال‌بارگزاری...