آخرین محصولات حوزه تجهیزات عمومی آزمایشگاه :
تجهیزات پشتیبانی و مبلمان آزمایشگاه
ظروف و اتصالات
درحال‌بارگزاری...
ابزارهای آزمایشگاهی
درحال‌بارگزاری...
تجهیزات گرمایی و برودتی آزمایشگاهی
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات اندازه گیری عمومی
درحال‌بارگزاری...
تجهیزات نوری
درحال‌بارگزاری...
صافی ها و الک های آزمایشگاهی
درحال‌بارگزاری...
درحال‌بارگزاری...
تجهیزات تهیه آب مقطر و خالص
انواع پروسسور
درحال‌بارگزاری...
هموژنایزر
انواع روتاری
سانتریفوژ
میکسر / همزن
درحال‌بارگزاری...
انواع پیپت و سمپلر
درحال‌بارگزاری...
انواع الایزا
درحال‌بارگزاری...