لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
تست نشامگر فرمالدهید اینترست (Interster) هلند
تست نشامگر فرمالدهید اینترست (Interster) هلند
تست نشامگر فرمالدهید اینترست (Interster) هلند - Formaldehyde Indicator
تست نشانگر بخار اینترست (Interster) هلند
تست نشانگر بخار اینترست (Interster) هلند
تست نشانگر بخار اینترست (Interster) هلند - steam emulating indicator
تست نشانگر اتیلن اکساید اینترست (Interster) هلند
تست نشانگر اتیلن اکساید اینترست (Interster) هلند
تست نشانگر اتیلن اکساید اینترست (Interster) هلند - Ethylene Oxide indicator
تست الکترونیکی Bowie and Dick استرلب (Sterlab) فرانسه
تست الکترونیکی Bowie and Dick استرلب (Sterlab) فرانسه
تست الکترونیکی Bowie and Dick استرلب (Sterlab) فرانسه - Electronic Bowie Dick test
تست های کنترل عملکرد برون (Browne) انگلستان
تست های کنترل عملکرد برون (Browne) انگلستان
تست های کنترل عملکرد برون (Browne) انگلستان - Sterilizaion Monitoring products
تست های فرآیند استریلیزاسیون بیولوژیکی برون (Browne) انگلستان
تست های فرآیند استریلیزاسیون بیولوژیکی برون (Browne) انگلستان
تست های فرآیند استریلیزاسیون بیولوژیکی برون (Browne) انگلستان - Sterilization Processing Indicators Biological
تست کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان
تست کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان
تست کنترل عملکرد دستگاه های استریل کننده برون (Browne) انگلستان - Load check / PCD