لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
معرف ها شیمی بالینی الکترولیت آمونیا/ آمونیوم رنداکس (Randox) انگلستان
معرف ها شیمی بالینی الکترولیت آمونیا/ آمونیوم رنداکس (Randox) انگلستان
معرف ها شیمی بالینی الکترولیت آمونیا/ آمونیوم رنداکس (Randox) انگلستان - Reagents, Clinical Chemistry, Electrolyte, Ammonia/Ammonium
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-DS ژاپن
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-DS ژاپن
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-DS ژاپن با قابلیت اندازه گیری یونهای سدیم پتاسیم و کلر ( -Cl K+ Na+) و دارای اتوسمپلر با ظرفیت 20 عدد کاپ نمونه می باشد .
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-CA ژاپن
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-CA ژاپن
الکترولایت جوکوه (JOKOH) مدل EX-CA ژاپن با قابلیت اندازه گیری نمونه خون تام سرم پلاسما مایعات همودیالیز A,B و دارای سیستم کنترل دمای محیط الکترودها به منظور استخراج نتایج Ca++تصحیح شده با دقت بسیار بالا می باشد .