لطفاً صبر کنید ...

برون دهی حجم خون قلب

برون ده قلبی،مقدار خونی است که در هر دقیقه از قلب بیرون می آید و با استفاده از ضربان قلب محاسبه می شود.

برون ده قلب هنگام فعالیت افزایش پیدا می کند و هنگام استراحت کاهش می یابد. افرادی که تجربه شرکت در ورزش های هوازی را دارند کاهش برون ده قلبی در هنگام فعالیت ورزشی سبک به متوسط را نیز تجربه خواهند کرد.

محصولات شرکت‌ها