لطفاً صبر کنید ...

انواع کابل

کابل به صورت تک سیم یا مجموعه ای از سیم ها برای هدایت جریان الکتریکی می باشد .

محصولات شرکت‌ها
کابل ها/لیدها الکتروانسفالوگرافی اسپس (Spes) ایتالیا
کابل ها/لیدها الکتروانسفالوگرافی اسپس (Spes) ایتالیا
کابل ها/لیدها الکتروانسفالوگرافی اسپس (Spes) ایتالیا - Cables/Leads, Electroencephalography
کابل لیدها  تحریک عصبی الکتریکی از طریق پوستی اسپس (Spes) ایتالیا
کابل لیدها تحریک عصبی الکتریکی از طریق پوستی اسپس (Spes) ایتالیا
کابل ها / لیدها تحریک عصبی الکتریکی از طریق پوستی اسپس (Spes) ایتالیا - Cables/Leads, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation