لطفاً صبر کنید ...

کاپنوگراف

کاپنوگراف (Capnograph) وسیله‌ای است که جهت پایش و اندازه‌گیری لحظه‌ای میزان دی‌اکسیدکربن انتهای بازدم (ETCO2) بیمار به‌ کار می‌ رود.

محصولات شرکت‌ها
کاپنوگراف-پالس اکسی متر
کاپنوگراف-پالس اکسی متر
وسیلهای است که جهت پایش و اندازهگیری لحظهای میزان دیاکسیدکربن انتهای بازدم (ETCO2) بیمار بهکار میرود
کاپنوگراف کام دک (COMDEK)
کاپنوگراف کام دک (COMDEK)
کاپنوگراف کام دک (COMDEK) - capnograph