لطفاً صبر کنید ...

سونوگرافی عروق مغزی

 «ترانس کرانیال داپلر» (TCD) یا «سونولوژی»  در واقع، «استتوسکوپ پزشک برای مغز» نامیده می‌شود و استفاده از آن همراه با تصویربرداری داپلکس پرتابل از عروق کاروتید و ورتبرال، امکان تصویربرداری ساختمانی و فیزیولوژیک مغز را فراهم می‌سازد که تکمیل‌کننده معاینه عصبی است. این اولتراسوند توانایی پزشکان را در تشخیص، لوکالیزه کردن، تعیین چگونگی بیماری و ارزیابی پاسخ‌های همودینامیک افزایش داده، بنابراین ابزاری برای معاینات نوروواسکولار در بالین بیمار فراهم آمده است.

TCD، تستی غیرتهاجمی، ایمن و هزینه‌- اثربخش است که برای ارزیابی گردش خون عروق مغزی به صورت هم‌زمان استفاده می‌شود. TCD جریان طیفی موجی شکل و جهت شدت و سرعت جریان خون را در عروق داخل مغزی نشان می‌دهد، در نتیجه اطلاعات فیزیولوژیک نیز به تصاویر آناتومیک که از دیگر روش‌های تصویربرداری گرفته می‌شود، اضافه خواهد شد. همچنین TCD می‌تواند کولترال‌ها را از طریق شریان‌های افتالمیک، ارتباطی قدامی و خلفی تشخیص دهد که از نظر همودینامیکی در اثر ضایعات و رتبروبازیلار یا تنگی قابل توجه کاروتید ایجاد می‌شوند

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها