لطفاً صبر کنید ...

بررسی تشنج مغزی

نوار مغز یک روش تشخیصی – کمکی جهت بررسی علت تشنج می باشد نوار مغز ثبت فعالیت الکترونیکی مغز انسان و بررسی الگوی امواج مغزی است که برای ارزیابی کارکرد مغز در بعضی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات شرکت‌ها