لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
کروماتوگرافی گازی (GC) Echrom مدل 7890B
کروماتوگرافی گازی (GC) Echrom مدل 7890B
کروماتوگرافی گازی روشی است که در آن جداسازی جداسازی شناسایی و اندازه گیری اجزای فرار بر اساس توزیع تعادلی اجزاء بین فاز متحرک گازی و فاز ثابت جامد یا مایع صورت می گیرد.
کروماتوگرافی مایع بسته های ستون فشار بالا بجینگ (Beijing) چین
کروماتوگرافی مایع بسته های ستون فشار بالا بجینگ (Beijing) چین
سیستم های کروماتوگرافی مایع بسته های ستون فشار بالا بجینگ (Beijing) چین - Chromatography System, Liquid, Packed Column, High-Pressure