لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
کواگولامتر تک / دو و چهار کاناله بنک (BEHNK) آلمان
کواگولامتر تک / دو و چهار کاناله بنک (BEHNK) آلمان
کواگولامتر تک / دو و چهار کاناله بنک (BEHNK) آلمان به ترتیب دارای 4 6 و 12 جایگاه انکوباسیون و قابلیت استفاده با تمام کیتهای انعقادی را دارد .