لطفاً صبر کنید ...

اسپکتروسکوپ (کولیماتور)

در لوله موازی کننده یا کولیماتور چشمه نور مقابل شکافی که در کانون اصلی یک عدسی محدب است، قرار دارد. از آنجا که شکاف در کانون عدسی واقع است، نور پس از عبور از عدسی بطور موازی از لوله کولیماتور خارج خواهد شد.
برای اینکه بتوان قسمتهای مختلف طیف را بطور مجزا از یکدیگر تشخیص داد، باید شکاف باریک باشد تا طیفی مشخص و صریح که در آن تجزیه رنگها به دقت صورت گرفته است، تولید شود. بدین منظور در کنار شکاف ، پیچی منظور شده است که می‌توان عرض آنها را کم و زیاد کرد تا زمانی که که طیف مطلوب بدست آید.

محصولات شرکت‌ها