لطفاً صبر کنید ...

کراتومتر

کـراتـومـتـر وسـیـلـه ای است که متخصصان حـفـاظـت از چـشـم بـرای انـدازه گـیـری انـحنا و بازتاب سطح قدامی قرنیه از آن استفاده می کنند. کراتومتر‌، که گاهی افتالمومتر نیز نـامـیـده مـی‌شـود، در ابـتـدا بـرای تـشـخـیـص آسـتـیـگـمـاتـیـسـم و تـعـیین درجه و درمان آسـتـیـگـمـاتیسم استفاده می‌شد.آستیگماتیسم وضعیتی برای چشم است که قرنیه یا عدسی بد شکل شده و سبب مشکلات بینایی می شود.

محصولات شرکت‌ها
لوازم جانبی دستگاه میکروکراتوم موریا (Moria) فرانسه
لوازم جانبی دستگاه میکروکراتوم موریا (Moria) فرانسه
لوازم جانبی دستگاه میکروکراتوم موریا (Moria) فرانسه - Accessories for Microkeratomes
رفرکتومتر - کراتومتر تامی (Tomey) آلمان
رفرکتومتر - کراتومتر تامی (Tomey) آلمان
رفرکتومتر - کراتومتر تامی (Tomey) آلمان - Refrectometer - Keratometer