لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سی تی اسکن دندان فونا (Fona) اسلوواکی
سی تی اسکن دندان فونا (Fona) اسلوواکی
سی تی اسکن دندان فونا (Fona) اسلوواکی - CBCT
سی تی اسکن پرتابل نورو لاجیکا (Neurologica) آمریکا
سی تی اسکن پرتابل نورو لاجیکا (Neurologica) آمریکا
سی تی اسکن پرتابل نورو لاجیکا (Neurologica) آمریکا - BodyTom Portable Full Body CT Scanner
سی تی اسکن فک و صورت با سفالومتری جنوری (Genoray) کره جنوبی
سی تی اسکن فک و صورت با سفالومتری جنوری (Genoray) کره جنوبی
سی تی اسکن فک و صورت با سفالومتری جنوری (Genoray) کره جنوبی - Computed Tomography Cephalometric System