لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی کلسیم زدایی (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی کلسیم زدایی (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی کلسیم زدایی بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Decalcifying
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی فیکساتیو (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی فیکساتیو (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی فیکساتیو بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Fixative
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی آنتی سرم ها (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی آنتی سرم ها (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی آنتی سرم ها بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Antisera
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ پودر (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ پودر (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ پودر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Stain, Powder
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ محلول (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ محلول (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی رنگ محلول بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Stain, Solution
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی استاندارد (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی استاندارد (BIOGNOST) کرواسی
معرف ها سیتولوژی/ بافت شناسی استاندارد بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Reagents, Cytology/Histology, Standard
برس سیتولوژی (Cervix Brush) استریل (fonoonteb) ایران
برس سیتولوژی (Cervix Brush) استریل (fonoonteb) ایران
برس سیتولوژی (Cervix Brush) استریل (fonoonteb) محصول جدید با تکنولوژی بالا و قابل استفاده در روش Liquid Base .