لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
تخت خونگیری دیالیز مدل (BC850) دنتوس dentus ایران
تخت خونگیری دیالیز مدل (BC850) دنتوس dentus ایران
تخت خونگیری دیالیز مدل (BC850) دنتوس dentus ایران با قابلیت جدا شدن زیر دستی ها Hand set پایه ها و کابل ورودی جهت ضدعفونی نمودن می باشد .