لطفاً صبر کنید ...

انواع خمیر

خمیر مانند خمیر هماتوکریت برای مسدود کردن یک سر لوله های موئینه هماتوکریت جهت جلوگیری از خروج خون در حین سانتریفوژ استفاده می شود .

محصولات شرکت‌ها