لطفاً صبر کنید ...

الکتروشوک مغزی

الکتروشوک مغزی (ECT) (Electroconvulsive) دستگاهی است برای وارد کردن شوک مغزی به بیمارانی که به تشخیص پزشک باید مورد درمان با شوک الکتریکی قرار گیرند. در این روش جریان الکتریکی از طریق دو الکترود که بر روی پوست سر نصب می شوند عبور می کند. این شوک الکتریکی باعث شلیک گسترده ای در یاخته های عصبی مغز می شود .

محصولات شرکت‌ها
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) آمریکا مدل System IV
دستگاه الکتروشوک مغزی somatics) ECT) محصول کشور آمریکا با طراحی قدرتمند و تمدید دامنه محرک و پایین تر که موجب تشخیص شاخص سرکوب پس از تشنج می شود طراحی شده است .