لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
بسکت های رتریوال سنگ مجاری ادراری پرومپلا (promepla) فرانسه
بسکت های رتریوال سنگ مجاری ادراری پرومپلا (promepla) فرانسه
بسکت های رتریوال سنگ مجاری ادراری پرومپلا (promepla) فرانسه - Retrieval Baskets, Urological Stone
بسکت رتریوال  سنگ صفرا کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
بسکت رتریوال سنگ صفرا کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان
بسکت رتریوال سنگ صفرا کارل اشتورز (KARL STORZ) آلمان - Retrieval Baskets, Biliary Stone
بسکت خروج سنگ نیتینول4 یا 6 سیمه آمکو (AMECO) مصر
بسکت خروج سنگ نیتینول4 یا 6 سیمه آمکو (AMECO) مصر
بسکت خروج سنگ نیتینول4 یا 6 سیمه آمکو (AMECO) مصر - Dormia Nitinol tipless, 6 or 4 wires zero
بسکت فلزی خروج سنگ مجاری بوستون (Boston) هلند
بسکت فلزی خروج سنگ مجاری بوستون (Boston) هلند
بسکت فلزی خروج سنگ مجاری بوستون (Boston) هلند - Parachute Multi-Wire Stone Retrieval Basket
بسکت نایتینول خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند
بسکت نایتینول خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند
بسکت نایتینول خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند - Escape Nitinol Stone Retrieval Basket
بسکت خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند
بسکت خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند
بسکت خروج سنگ مجاری ادراری بوستون (Boston) هلند - Optiflex Nitinol Stone Retrieval Rotatable Basket