لطفاً صبر کنید ...

تصویربرداری گاما

دوربین انگر و یا دوربین گاما نوعی دوربین ویژه است که در پزشکی هسته‌ای مصرف فراوان دارد. این دوربین که توسط هال انگر در ۱۹۵۷ ابداع گردید، تشعشعات ساطع شده از رادیوایزوتوپ‌های تزریقی را آشکارسازی کرده و تشکیل یک تصویر از توزیع آن‌ها در بدن می‌دهد.

محصولات شرکت‌ها