لطفاً صبر کنید ...

انواع پروتز دریچه قلب

دریچه‌های قلبی مکانیکی همانند دریچه‌های قلبی طبیعی در پاسخ به افزایش فشارخون در پشت دریچه باز می‌شوند و با کاهش فشارخون، دوباره بسته می‌شوند. مواد و شکل این دریچه‌های مکانیکی طوری طراحی شده‌اند که خون به آرامی از میان دریچه عبور نماید و خطر تشکیل لخته خون به حداقل برسد. ولی باید توجه داشت فردیکه دریچه مکانیکی دارد باید تا آخر عمر داروهای ضد تشکیل لخته خون را مصرف نماید.

محصولات شرکت‌ها
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Fitline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Fitline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Fitline سورین (Sorin) ایتالیا - Bicarbon Fitline Intra-annular Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Overline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Overline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Overline سورین (Sorin) ایتالیا - Bicarbon Overline Supra-annular Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Slimline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Slimline سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Bicarbon Slimline سورین (Sorin) ایتالیا - Bicarbon Slimline Partially Supra-annular Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Reduced  (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Reduced (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Reduced سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Reduced Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Standard  (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Standard (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Standard سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Standard Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Top Hat  (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Top Hat (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی آئورت Carbomedics Top Hat سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Top Hat Supra-annular Mechanical Aortic Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Optiform  (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Optiform (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Optiform سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Optiform Mechanical Mitral Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Orbis سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Orbis سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Orbis سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Orbis Mechanical Mitral Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Standard  (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Standard (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال Carbomedics Standard سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Standard Mechanical Mitral Prosthetic Valve
دریچه مکانیکی میترال OptiForm سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال OptiForm سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه مکانیکی میترال OptiForm سورین (Sorin) ایتالیا - OptiForm Mechanical Mitral Prosthetic Valve
دریچه و گرافت آئورت Carbo-Seal سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه و گرافت آئورت Carbo-Seal سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه و گرافت آئورت Carbomedics Carbo-Seal سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Carbo-Seal Acending Aortic Prosthesis
دریچه و گرافت آئورت  Carbo-Seal Valsalva سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه و گرافت آئورت Carbo-Seal Valsalva سورین (Sorin) ایتالیا
دریچه و گرافت آئورت Carbomedics Carbo-Seal Valsalva سورین (Sorin) ایتالیا - Carbomedics Carbo-Seal Valsalva Acending Aortic Prosthesis
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلب Perceval S سورین (Sorin) ایتالیا
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلب Perceval S سورین (Sorin) ایتالیا
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلب Perceval S سورین (Sorin) ایتالیا - Perceval S Heart Valve Accessories and sizer
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلبی Bicarbon سورین (Sorin) ایتالیا
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلبی Bicarbon سورین (Sorin) ایتالیا
لوازم جانبی و سایزر دریچه قلبی Bicarbon سورین (Sorin) ایتالیا - Bicarbon heart valve sizer and accessories