لطفاً صبر کنید ...

انواع چراغ

از انواع چراغ برای استفاده از روشنایی و نور کافی در اتاق عمل ها و برای معاینه استفاده می شود .

محصولات شرکت‌ها
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک دیواری دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک سقفی دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان
چراغ سیالتیک موبایل دانمدیکس (Danmedics) آلمان - Light
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ تکنو (TEKNO) آلمان - LIGHT OTHERS
چراغ  جراحی تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ جراحی تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ جراحی تکنو (TEKNO) آلمان - SURGICAL LIGHT
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان
چراغ سیالتیک تکنو (TEKNO) آلمان - SURGICAL LIGHT