لطفاً صبر کنید ...

ماموگرافی

ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ساده از پستان و ابزاری برای کشف زودرس سرطان های غیر قابل لمس پستان است. ماموگرافی می تواند سرطان پستان را ده سال قبل از آن که قابل لمس شود، شناسایی کند.

محصولات شرکت‌ها
ماموگرافی دیجیتال رونتگن (ROENTGEN) روسیه
ماموگرافی دیجیتال رونتگن (ROENTGEN) روسیه
ماموگرافی دیجیتال رونتگن (ROENTGEN) روسیه - Digital mammography unit-mammo
ماموگرافی  آمیکو (Amico) روسیه
ماموگرافی آمیکو (Amico) روسیه
ماموگرافی آمیکو (Amico) روسیه - Mammography
ماموگرافی دیجیتال آمیکو (Amico) روسیه
ماموگرافی دیجیتال آمیکو (Amico) روسیه
ماموگرافی دیجیتال آمیکو (Amico) روسیه - Mammography digital
دستگاههای الکتروماموگرافی نئروسافت (Neurosoft) روسیه
دستگاههای الکتروماموگرافی نئروسافت (Neurosoft) روسیه
دستگاههای الکتروماموگرافی نئروسافت (Neurosoft) روسیه - EMG
دستگاه ماموگرافی دیجیتال مدل Giotto
دستگاه ماموگرافی دیجیتال مدل Giotto
دستگاه ماموگرافی دیجیتال(FFDM) مدل Giotto ساخت کمپانی IMS ایتالیا تنها دستگاه ماموگرافی که قابلیت زاویه گرفتن تیوپ در وضعیت CC را دارد .
همچنین این دستگاه قابلیت به تصویر در آوردن عضله پکتورال و همچنین به تصویر کشیدن 2 سانتی متر بیشتر از بافت جداره قفسه سینه با امکان زاویه گرفتن سر تیوپ را دارد .