لطفاً صبر کنید ...

احضار پرستار

سیستم احضار پرستار جهت برقراری ارتباط بین بیمار و پرستار است .

محصولات شرکت‌ها
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران