لطفاً صبر کنید ...

احضار پرستار

سیستم احضار پرستار جهت برقراری ارتباط بین بیمار و پرستار است .

محصولات شرکت‌ها
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران
سیستم احضار پرستار کهربا (Kahroba) ایران
احضار پرستار - سیستم احضار پرستار
احضار پرستار - سیستم احضار پرستار
سیستم احضار پرستار Nurse Call System به عنوان یک سیستم کاربردی و مهم در بیمارستان های کشور جهت اعتبار بخشی یک بیمارستان به شمار میرود و جزو ملزومات اساسی یک بیمارستان میباشد.