لطفاً صبر کنید ...

ابزار جراحی ارتوپدی

  ارتوپدی عبارت است از جراحی روی سیستم اسکلتی.اعمال جراحی انجام شده بسیار متعدد هستند.در بیشتر اعمال جراحی یک ست عمومی (جداکننده) بافت نرم برای در معرض قرار دادن ساختمان های استخوانی مورد نیاز است.وسایل عمومی و ابزار مورد نیاز برای اعمال جراحی ارتوپدی مانند  الویتور های پریوست ،  کورت های استخوان ،  رونژرها ،  کاتر های راسکین  ،  کلمپ های استخوانی و ... می باشد .

تاکنون محصولی توسط شرکتهای عضو در این دسته ثبت نشده است.
محصولات شرکت‌ها