لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سد پوستی استومی سورفیت پلاس دوراهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی استومی سورفیت پلاس دوراهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی استومی سورفیت پلاس دوراهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس - Surfit plus durahesive wafer
گروه استومی دوتکه استیم-سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس
گروه استومی دوتکه استیم-سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس
گروه استومی دوتکه استیم-سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس - ESTEEM SYNERGY TWO-PIECE OSTOMY RANGE
محافظ پوستی استومی استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
محافظ پوستی استومی استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
محافظ پوستی استومی استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس - Stomahesive Skin Barrier