لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
الکترود دفیبریلاتور  پیس میکر اطفال (Leonhard) اتریش
الکترود دفیبریلاتور پیس میکر اطفال (Leonhard) اتریش
الکترود دفیبریلاتور پیس میکر اطفال (Leonhard) اتریش - Multifunction Defibrillation / Pacing Electrodes
لیدهای پیس میکر موقت  سیم پیس موقت اندوکاردیال اوسیپکا (OSYPKA) آلمان
لیدهای پیس میکر موقت سیم پیس موقت اندوکاردیال اوسیپکا (OSYPKA) آلمان
لیدهای پیس میکر موقت سیم پیس موقت اندوکاردیال اوسیپکا (OSYPKA) آلمان - Endocardial Pacemaker Leads
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا - انواع پیس میکر موقت - خارجی
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند - انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC)
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC)
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC) - پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - سوزن (الکترود) پیس میکر موقت
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - سیم پیس میکر موقت
سیم رابط پیس میکر  ای پی سی (APC)
سیم رابط پیس میکر ای پی سی (APC)
سیم رابط پیس میکر ای پی سی (APC) - سیم رابط پیس میکر
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا - کابل رابط ( لید به پیس میکر)
لید پیس میکر موقت -  سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید پیس میکر موقت - سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید پیس میکر موقت - سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا - لید پیس میکر موقت - سیم پیس
لید میوکاردیال پیس میکر موقت -  سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا - لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس