لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا
انواع پیس میکر موقت - خارجی فیاب (Fiab) ایتالیا - انواع پیس میکر موقت - خارجی
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند
انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن بوستون (Boston) هلند - انواع پیس میکر های کاشتنی لید و ملحقات آن
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC)
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC)
پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای ای پی سی (APC) - پیس میکر موقت قلبی تک حفره ای و دو حفره ای
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سوزن (الکترود) پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - سوزن (الکترود) پیس میکر موقت
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان
سیم پیس میکر موقت دیسپو مدیکال (Dispomedica) آلمان - سیم پیس میکر موقت
سیم رابط پیس میکر  ای پی سی (APC)
سیم رابط پیس میکر ای پی سی (APC)
سیم رابط پیس میکر ای پی سی (APC) - سیم رابط پیس میکر
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا
کابل رابط ( لید به پیس میکر) فیاب (Fiab) ایتالیا - کابل رابط ( لید به پیس میکر)
لید پیس میکر موقت -  سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید پیس میکر موقت - سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید پیس میکر موقت - سیم پیس فیاب (Fiab) ایتالیا - لید پیس میکر موقت - سیم پیس
لید میوکاردیال پیس میکر موقت -  سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا
لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس فیاب (Fiab) ایتالیا - لید میوکاردیال پیس میکر موقت - سوچر پیس