لطفاً صبر کنید ...

انواع پک تخصصی

انواع پک تخصصی شامل پک جراحی و پک تخصصی الکتروکوتر و ... می باشد .

محصولات شرکت‌ها
 LED تراپی پوست مدل استرالاسیان (australasian medical) استرالیا
LED تراپی پوست مدل استرالاسیان (australasian medical) استرالیا
دستگاه LEDتراپی جهت پوست مدل sapphire photonlite استرالاسیان مدیکال (australasian medical) - sapphire photonlite
سد پوستی سورفیت اتولاک استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی سورفیت اتولاک استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی سورفیت اتولاک استوماهسیو کنواتک (Convatec) سوئیس - Surfit autoluck stomahesive wafer
سد پوستی قابل انعطاف استوماهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی قابل انعطاف استوماهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس
سد پوستی قابل انعطاف استوماهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس - Esteem synergy Stomahesive Flexible Skin Barrier
سدپوستی محدب قابل شکل گیری دوراهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئ
سدپوستی محدب قابل شکل گیری دوراهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئ
سدپوستی محدب قابل شکل گیری دوراهسیو استیم سینرژی کنواتک (Convatec) سوئیس - Esteem synergy Durahesive Moldable Convex Skin Barrier