لطفاً صبر کنید ...

پدال الکتروکوتر

برای فعال کردن ژنراتورها (Monopolar , Bipolar) می توان از پدال پایی دوتایی استفاده کرد.

در حالت Monopolar با فشار پدال زرد رنگ ، وضعیت Cutting انتخاب می شود و با فشار پدال آبی رنگ ، وضعیت Coagulation انتخاب می شود. ضمناً اگر به صورت همزمان دو پدال فشار داده شود ، هیچ کدام از ژنراتورهای تک قطبی فعال نمی شوند.

در حالت Bipolar هر کدام از پدال های زرد رنگ یا آبی رنگ به تنهایی و یا با هم فشار داده شوند، خروجی دو قطبی فعال می شود.

محصولات شرکت‌ها
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان - Electrosurgical Bipolar Forceps
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان - Electrosurgical monopolar scissor
قلم یکبار مصرف الکتروکوتر شنزن (Shenzhen) چین
قلم یکبار مصرف الکتروکوتر شنزن (Shenzhen) چین
قلم یکبار مصرف الکتروکوتر شنزن (Shenzhen) چین - disposable electrosurgical pencil
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش - neutral electrode
قلم الکتروکوتر پریما (prima)
قلم الکتروکوتر پریما (prima)
قلم الکتروکوتر پریما (prima) - electrocautery units
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم