لطفاً صبر کنید ...

پدال الکتروکوتر

برای فعال کردن ژنراتورها (Monopolar , Bipolar) می توان از پدال پایی دوتایی استفاده کرد.

در حالت Monopolar با فشار پدال زرد رنگ ، وضعیت Cutting انتخاب می شود و با فشار پدال آبی رنگ ، وضعیت Coagulation انتخاب می شود. ضمناً اگر به صورت همزمان دو پدال فشار داده شود ، هیچ کدام از ژنراتورهای تک قطبی فعال نمی شوند.

در حالت Bipolar هر کدام از پدال های زرد رنگ یا آبی رنگ به تنهایی و یا با هم فشار داده شوند، خروجی دو قطبی فعال می شود.

محصولات شرکت ها
پدال کنترل دستگاه فیکو ابوت مدیکال (Abbott Medical) آمریکا
پدال کنترل دستگاه فیکو ابوت مدیکال (Abbott Medical) آمریکا
پدال کنترل دستگاه فیکو ابوت مدیکال (Abbott Medical) آمریکا - White Star Signature Remote control for Wireless Footpedal
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - پلیت
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - سرقلم
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - فورسپس
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان
لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم بووا (Bowa) آلمان - لوازم مصرفی جانبی دستگاه الکتروکوتر - قلم
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش
پلیت یکبار مصرف الکتروکوتر نسلر (Nessler) اتریش - neutral electrode
قلم الکتروکوتر پریما (prima)
قلم الکتروکوتر پریما (prima)
قلم الکتروکوتر پریما (prima) - electrocautery units
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس بایپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان - Electrosurgical Bipolar Forceps
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان
فورسپس منوپولار الکتروکوتر جنرتیو (Genrative) پاکستان - Electrosurgical monopolar scissor