لطفاً صبر کنید ...

بادی پلتیسموگراف (بادی باکس)

دستگاه بادی باکس دستگاهی است که بوسیله آن حجم هایی از ریه شامل حجم کل ریه (TLC)وهوای باقیمانده در ریه (Volume Residual) ارزیابی میشود که با تست تنفس یا اسپیرومتری قابل سنجش نیست.همچنین این دستگاه می تواند مقاومت مجاری هوایی(RAW)را اندازه گیری نمایدوبنابراین کمک تشخیصی بسیار مناسبی در خصوص برخی بیماریهای ریوی خواهد بود.

مبنای محاسبه حجم های پنهان ریه استفاده از قانون بویل و رابطه حجم و فشار گاز میباشد. مرکز تخصصی طب کار پاسارگاد اولین مرکز پزشکی دراستان مرکزی مجهز به دستگاه بادی باکس می باشد.

محصولات شرکت‌ها