لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
 آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی
آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی
سیستم های آشکارسازی به کمک کامپیوتر بایوجناست (BIOGNOST) کرواسی - Computer-Aided Detection Systems, Papanicolaou Smear
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش
ظاهر کننده فیلم اشعه ایکس خودکار کولنتا (Colenta) اتریش - Automatic x-ray film processors
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش
تجهیزات ظهور فیلم اشعه ایکس کولنتا (Colenta) اتریش - x-ray tank processor equipment
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش
لوازم اتاق تاریک رادبوگرافی کولنتا (Colenta) اتریش - Darkroom accessories
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار  (Gmedi) کره جنوبی
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار (Gmedi) کره جنوبی
ظاهرکننده های فیلم اشعه ایکس خودکار جی مدی (Gmedi) کره جنوبی - X-Ray Film Processors, Automatic