لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
کیت دیالیز نیاگارا اسلیم  کوتاه مدت شالدون (C.R. Bard) آلمان
کیت دیالیز نیاگارا اسلیم کوتاه مدت شالدون (C.R. Bard) آلمان
کیت دیالیز نیاگارا اسلیم کوتاه مدت (شالدون) سی آر بارد (C.R. Bard) آلمان - Niagara Slim, Short-Term Dialysis Kit
کیت دیالیز هموستار ایکس کی طولانی مدت (C.R. Bard) آلمان
کیت دیالیز هموستار ایکس کی طولانی مدت (C.R. Bard) آلمان
کیت دیالیز هموستار ایکس کی طولانی مدت سی آر بارد (C.R. Bard) آلمان - Hemostar XK, Long-Term Dialysis Kit