لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
مولتیپل اپلیکیشن تیشوپروسسور سریع هیستوز میلستون (MILESTONE) ایتالیا
مولتیپل اپلیکیشن تیشوپروسسور سریع هیستوز میلستون (MILESTONE) ایتالیا
مولتیپل اپلیکیشن تیشوپروسسور سریع هیستوز میلستون (MILESTONE) ایتالیا - Multiple Application Tissue Processor Histose
مولتیپل اپلیکیشن تیشو پروسسور کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
مولتیپل اپلیکیشن تیشو پروسسور کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا
مولتیپل اپلیکیشن تیشو پروسسور کوس میلستون (MILESTONE) ایتالیا - Kos Multiple Application Tissue processor
تیشو پروسسور سریع اتوماتیک رومیزی میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریع اتوماتیک رومیزی میلستون (MILESTONE) ایتالیا
تیشو پروسسور سریع اتوماتیک رومیزی میلستون (MILESTONE) ایتالیا - Rapid dual tissue processor Logos J
تیشو پروسسور مایکرویو سریع ساکورا (SAKURA) هلند
تیشو پروسسور مایکرویو سریع ساکورا (SAKURA) هلند
تیشو پروسسور مایکرویو سریع ساکورا (SAKURA) هلند - Rapid Microwave continues Tissue processor