لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
دستگاه طراحی و ساخت پروتز دندانپرشکی (کد کم) پلانمکا (Planmeca) فنلاند
دستگاه طراحی و ساخت پروتز دندانپرشکی (کد کم) پلانمکا (Planmeca) فنلاند
دستگاه طراحی و ساخت پروتز دندانپرشکی (کد کم) پلانمکا (Planmeca) فنلاند - CAD CAM
پروتزها دندانی ثابت تاج دندانی کامل اباتمنت تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت تاج دندانی کامل اباتمنت تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت تاج دندانی کامل اباتمنت تری ام (3M) امارات - Prosthetic, dental , fixed, crown total , abutment
پروتز دندانی - تاج دندانی کامل اباتمنت گلوبال دی (Global D) فرانسه
پروتز دندانی - تاج دندانی کامل اباتمنت گلوبال دی (Global D) فرانسه
پروتزها/ دندانی/ثابت/ تاج دندانی /کامل /اباتمنت گلوبال دی (Global D) فرانسه - Prosthetic ,Detal , Fixed, Crown Total , Abutment
پروتزها دندانی ثابت کراون دندانی کامل موقت تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت کراون دندانی کامل موقت تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت کراون دندانی کامل موقت تری ام (3M) امارات - Prostheses, Dental, Fixed, Crown, Total, Temporary
پروتزها دندانی ثابت شده کراون پارسیل تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت شده کراون پارسیل تری ام (3M) امارات
پروتزها دندانی ثابت شده کراون پارسیل تری ام (3M) امارات - Prostheses, Dental, Fixed, Crown, Partial