لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سیستمهای پرتودرمانی مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا
سیستمهای پرتودرمانی مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا
سیستمهای پرتودرمانی مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا - Quality Assurance Dosimetry Devices for Radiation
هات سل (چداره محافظ پرتو) مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا
هات سل (چداره محافظ پرتو) مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا
هات سل (چداره محافظ پرتو) مک مورفیل (MecMurphil) ایتالیا - hot cell for radioterapy
ابزار پوزیشن دهی به بدن  رادیوگرافی / رادیوتراپی (BRAINLAB) آلمان
ابزار پوزیشن دهی به بدن رادیوگرافی / رادیوتراپی (BRAINLAB) آلمان
ابزارهای کمکی پوزیشن دهی به بدن رادیوگرافی / رادیوتراپی برین لب (BRAINLAB) آلمان - positioning aids ,radiographic /radiotherapeutic
سیستم های شبیه ساز رادیوتراپی فیلیپس (Philips) هلند
سیستم های شبیه ساز رادیوتراپی فیلیپس (Philips) هلند
سیستم های شبیه ساز رادیوتراپی فیلیپس (Philips) هلند - Radiotherapy Oncology Systems
مقطع نگاری تابش پوزیترون (PET) فیلیپس (Philips) هلند
مقطع نگاری تابش پوزیترون (PET) فیلیپس (Philips) هلند
مقطع نگاری تابش پوزیترون (PET) فیلیپس (Philips) هلند - Positron Emmision Tomography (PET
مقطع نگار تابش پوزیترون / کامپیوتری نئو سافت (Neusoft) چین
مقطع نگار تابش پوزیترون / کامپیوتری نئو سافت (Neusoft) چین
مقطع نگار تابش پوزیترون / کامپیوتری نئو سافت (Neusoft) چین - PET/CT
مقطع نگاری تابش تک فوتون (PET) فیلیپس (Philips) هلند
مقطع نگاری تابش تک فوتون (PET) فیلیپس (Philips) هلند
مقطع نگاری تابش تک فوتون (PET) فیلیپس (Philips) هلند - Scanning Systems, Gamma Camera, Single Photon Emission Tomography
دستگاه های پرتو درمانی خارجی بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
دستگاه های پرتو درمانی خارجی بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا
دستگاه های پرتو درمانی خارجی بست تراترونیکس (Best Theratronics) کانادا - دستگاه های پرتو درمانی خارجی
سونوی گاید پرتو درمانی مالتی پروب و متعلقات آن  (Best Nomos) آمریکا
سونوی گاید پرتو درمانی مالتی پروب و متعلقات آن (Best Nomos) آمریکا
سونوی گاید پرتو درمانی مالتی پروب و متعلقات آن (Best Nomos) آمریکا - سونوی گاید پرتو درمانی مالتی پروب و متعلقات آن
سیستم شبیه ساز رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا
سیستم شبیه ساز رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا
سیستم شبیه ساز رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا - سیستم شبیه ساز رادیوتراپی
سیستم شکل دهی پرتو رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا
سیستم شکل دهی پرتو رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا
سیستم شکل دهی پرتو رادیوتراپی هستیس (Huestis ) آمریکا - سیستم شکل دهی پرتو رادیوتراپی
سیستم طراحی درمان - رادیوتراپی  (Best Nomos) آمریکا
سیستم طراحی درمان - رادیوتراپی (Best Nomos) آمریکا
سیستم طراحی درمان - رادیوتراپی (Best Nomos) آمریکا - سیستم طراحی درمان - رادیوتراپی