لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سیستم توانبخشی تصویری پارسه (Parseh) ایران
سیستم توانبخشی تصویری پارسه (Parseh) ایران
سیستم توانبخشی تصویری پارسه (Parseh) ایران بر اساس تکنولوژی کینکت طراحی و ساخته شده است و هدف آن نظارت بر تمرینات اندام فوقانی اندام تحتانی و ناحیه کمر بیمار میباشد. این سیستم در حال حاضر دو نوع تمرین برای بازتوانی فیزیکی و نرولوژیکی بیمار و سه نوع تست برای اندازهگیری قابلیتهای حرکتی بیمار دارد. در تمامی تمرینات و تستهای این سیستم بدن کاربر به صورت شماتیک روی صفحه نشان داده میشود و مدل شماتیک ایجاد شده با حرکت کاربر حرکت میکند. در تمرینات مختلف از بیمار خواسته میشود با حرکت دادن این مدل شماتیک فعالیتهای خاصی را انجام دهد.
پاراپادیوم
پاراپادیوم
پاراپادیوم یک دستگاه توانبخشی است که تجربه راه رفتن را به کسانی که این نعمت الهی از انها دریغ شده است هدیه میکند.