لطفاً صبر کنید ...

انواع شانت

شانت (Shunt) در پزشکی به هرنوع لوله، سوراخ و هر گونه محل عبور برای جابجایی مایعات موجود در بدن از بخشی به بخش دیگر گفته می‌شود و اگر این مجرا یا سوراخ در بدو تولد وجودداشته‌باشد، شانت مادرزادی و اگر بنابه تشخیص پزشک در بدن بیمار کار گذاشته شود شانت ایمپلمانت نامیده‌می‌شود و شامل دو نوع مکانیکی و بیولوژیکی است. حالت سوم وقتی است که به‌صورت خودبخود و به دلایلی چون زخم و عفونت در بافت پوششی به وجود بیاید که فیستول نام دارد.

محصولات شرکت‌ها
شنت تکنو (TEKNO) آلمان
شنت تکنو (TEKNO) آلمان
شنت تکنو (TEKNO) آلمان - shunts,peritone ovenous
شانت برهول 12 میلیمتر فشار بالا مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار بالا مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار بالا مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 12 mm, HIGH
شانت برهول 12 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 12 mm, Low
شانت برهول 12 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 12 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 12 mm, Medium
شانت برهول 16 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشار پایین مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 16 mm, Low
شانت برهول 16 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشار متوسط مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 16 mm, Medium
شانت برهول 16 میلیمتر فشاربالا مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشاربالا مدترونیک (Medtronic) آمریکا
شانت برهول 16 میلیمتر فشاربالا مدترونیک (Medtronic) - Hydrocephalus Shunt Kit, Burr Hole, 16 mm, HIGH