لطفاً صبر کنید ...

نرم افزارها

از نرم افزارهای متفاوت در قسمتهای مختلف بیمارستان استفاده می شود

محصولات شرکت‌ها
نرم افزار غربالگری جنین  لاجیکال (LOGICAL) انگلستان
نرم افزار غربالگری جنین لاجیکال (LOGICAL) انگلستان
نرم افزار غربالگری جنین لاجیکال (LOGICAL) انگلستان - Antenatal Screening Software
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا
نرم افزار غربالگری سلامت جنین سیگما (Sigma) آمریکا - Antenatal Screening Software
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند
پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه بوستون (Boston) هلند - پروگرامر و نرم افزارهای مربوطه