لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
سامانه اعلام کد اضطراری تحت شبکه
سامانه اعلام کد اضطراری تحت شبکه
در شرایط اضطراری سرعت ارائه خدمات یکی از فاکتورهای مهم در مراکز درمانی است که بخش قابل توجهی از آن صرف اطلاع رسانی می شود و تسریع این امر می تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران داشته باشد. این سامانه امکان ارتباط سریع و مطمئن با گروه های ویژه بیمارستانی که اغلب جایگاه ثابتی ندارند مانند گروه احیاء آتش نشانی تاسیسات بحران و نگهبانی به جهت فراخوان در شرایط اضطراری را فراهم می آورد.