لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت‌ها
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی  (Dongmun) کره جنوبی
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی (Dongmun) کره جنوبی
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی دانگمان (Dongmun) کره جنوبی - Automatic X-ray Film processor
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی دندان دانگمان (Dongmun) کره جنوبی
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی دندان دانگمان (Dongmun) کره جنوبی
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی دندان دانگمان (Dongmun) کره جنوبی - Automatic dental x-ray film processor
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی هوکیو (Huqiu) چین
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی هوکیو (Huqiu) چین
پروسسور اتوماتیک فیلم رادیولوژی هوکیو (Huqiu) چین - Automatic X-Ray Film Processor
فیلم رادیولوژی کداک  (Care Stream Health) آلمان
فیلم رادیولوژی کداک (Care Stream Health) آلمان
فیلم رادیولوژی کداک مدل دی وی بی و ام اکس جی (Care Stream Health) - FILM DVB-MXG
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-510BL
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-512BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-512BL
فیلم حرارتی آبی UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-514BL
فیلم حرارتی آبی UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Transparent Film Model UPT-735BL