لطفاً صبر کنید ...
محصولات شرکت ها
فیلم خشک رادیولوژی کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن
فیلم خشک رادیولوژی کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن
فیلم خشک رادیولوژی - سایزهای مختلف کونیکا مینولتا (Konica Minolta) ژاپن - Medical X-Ray Film
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل (فیلم خشک رادیولوژی)UPT-510BL سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-510BL
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-512BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-512BL
فیلم حرارتی آبی UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-514BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Film Model UPT-514BL
فیلم حرارتی آبی UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony) امارات
فیلم حرارتی آبی سونی مدل UPT-735BL (فیلم خشک رادیولوژی) سونی (Sony)امارات- Sony Blue Thermal Transparent Film Model UPT-735BL
فیلم تصویربرداری خشک کراستریم (carestream) آمریکا
فیلم تصویربرداری خشک کراستریم (carestream) آمریکا
فیلم تصویربرداری خشک کراستریم (carestream) آمریکا - Medical Imaging Films/Dry hard copy