لطفاً صبر کنید ...

نخ و سوزن

از نخ و سوزن جهت بخیه در اعمال جراحی و زخم ها استفاده می شود، بایستی بر اساس وضعیت بیمار ،تجربه جراحی و تکنیک جراحی و اندازه زخم انتخاب و بکارگرفته شود.

محصولات شرکت‌ها
سوزن اسپاینال محصول کمپانی PAJUNK
سوزن اسپاینال محصول کمپانی PAJUNK
سوزن اسپاینال محصول کمپانی PAJUNK کشور آلمان اولین سوزن Atraumatic در جهان است.
بسته بودن انتها و انحنا دار بودن سرسوزن سبب می شود دیواره غشای اطراف مایع نخاعی را بدون زخمی کردن کنار بزند. بعد از خروج سوزن از دیواره لایه ها دوباره به جای خود باز می گردند و زخمی باقی نمی ماند و از ترشح مایع مغزی نخاعی به بیرون نیز جلوگیری می شود.
مطالعات نشان داده سوزن اسپاینال مانع ایجاد عوارض بعد از بیهوشی اسپاینال مانند سردرد ها گرفتگی گردن و حالت تهوع می گردد.
نخ فایبر وایر 0-2سوزن مخروطی آرتریکس (ARTHREX) آمریکا
نخ فایبر وایر 0-2سوزن مخروطی آرتریکس (ARTHREX) آمریکا
نخ فایبر وایر 0-2سوزن مخروطی آرتریکس (ARTHREX) آمریکا - FiberWire 2-0 Braided Polyblend Suture, Blue, with Tapered Point Needle
نخ فایبر وایر2سوزن معکوس آرتریکس (ARTHREX) آمریکا
نخ فایبر وایر2سوزن معکوس آرتریکس (ARTHREX) آمریکا
نخ فایبر وایر2سوزن معکوس آرتریکس (ARTHREX) آمریکا - FiberWire 2 Braided Polyblend Suture, Blue,with Reverse Cutting Needle