جدیدترین اخبارومقاله ها

دسته بندی موضوعی

دستگاه سل کانتر | خرید دستگاه سل کانتر | قیمت دستگاه سل کانتر - GMED

خرید دستگاه سل کانتر

دستگاه های سل کانتر یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند. با این دستگاه می توان تعداد گلبول های قرمز(RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها را اندازه گیری کرد. علاوه بر این برخی از این دستگاه ها قابلیت اندازه گیری هموگلوبین، هماتوکربت (MCV) ، MCH، MCHC، مرفولوژی گلبول های قرمز را نیز دارند و تعداد اندکی از آنها شمارش افتراقی سلول های سفید (شمارش تعداد لنفوسیت ها، مونوسیت ها و گرانولوسیت ها) را انجام می دهند.

وظیفه گلبول های قرمز انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن بین بافت ها و ریه ها است. شمارش RBC، تعداد گلبول های قرمز را در یک میکرولیتر از خون نشان می دهد. پارامتر دیگر، HCT است که حجم سلول های خون را نسبت به حجم کل خون نمونه، بیان می دارد.

هموگلوبین در داخل گلبول های قرمز وجود دارد، که با اکسیژن موجود در ریه ها ترکیب شده ‌و آن ها را به بافت منتقل می کند و در برگشت با دی اکسید کربن بافت ها ترکیب شده و از طریق ریه آن را از بدن خارج می کند. برای تعیین MCV، MCH و MCHC از معادلات استانداردی استفاده شده که مشخصه های گلبول قرمز خوانده شده و اطلاعاتی راجع به غلظت هموگلوبین و اندازه گلبول های قرمز خون فراهم می کنند. MCV حجم میانگین سلول های قرمز خون است. MCH وزن متوسط هموگلوبین را در یک سلول قرمز نشان داده و MCHC غلظت متوسط هموگلوبین را در سلول قرمز بیان می کند.

تخفیف فوق العاده: خرید انواع پروتز با قیمت مناسب را از دست ندهید.

کاربردهای دستگاه سل کانتر

 

اصول کار دستگاه سل کانتر

سل کانترهای الکترونیکی که مشخصات خون را اندازه گیری می کنند به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: گروه اول در هنگام عبور خون از مقابل یک منفذ، تغییرات امپدانس الکتریکی محلول را اندازه گیری می کنند و گروه دوم، بر مبنای شکست نور در اثر عبور سلول خون کار می کنند.

شمارنده سلول امپدانس الکتریکی

در این تکنیک ابتدا نمونه خون گرفته شده را با اضافه کردن داوری ضد انعقاد هپارینه کرده تا از به هم چسبیدن سلول ها و ایجاد خطا در اندازه گیری اجتناب شود. سپس با مکش خودکار حجم مشخصی از خون وارد دستگاه می شود. سپس، نمونه به نسبت ۱ به ۲۲۴ با محلولی که از نظر اسمزی با خون ایزوتونیک و بدون ذرات معلق است، رقیق می شود، در نهایت نمونه رقیق شده به دو قسمت تقسیم می شود. یک قسمت وارد محفظه شده و

قسمت دیگر که برای شمارش RBC استفاده خواهد شد، دوباره به یک محفظه رقیق کننده برگردانده می شود. به قسمتی از خون که برای شمارش WBC مورد استفاده می گیرد محلولی به نام ماده لیز کننده اضافه شده که غشاء سلول های قرمز را پاره کرده و هموگلوبین را آزاد می کند.

برای اندازه گیری هموگلوبین مقداری از محلول سیانید و پتاسیم فری سیانید، به عنوان ماده لیز کننده به نمونه اضافه می‌شود. سیانید آهن، آهن هموگلوبین را از حالت فرو ۲+ (Fe) به حالت + ۳ (Fe) تبدیل کرده و مت هموگلوبین ایجاد می‌کند که با سیانیدپتاسیم ترکیب می شود و رنگدانه پایدار “سیان مت هموگلوبین” را تولید می کند. چگالی نوری محلول با روش های اسپکتروفتومتری اندازه گیری می شود و مقدار به دست آمده متناسب با غلظت هموگلوبین است.

پس از رقیق کردن نمونه ها، شمارش WBC,RBC و پلاکت با تکنیک امپدانس سنجی حجمی به دست می آید. برای شمارش سلول های قرمز نیز از همین روش استفاده می شود. محلول های شامل سلول ها وارد محفظه شمارش می‌شود. سپس حجم مشخصی از محلول متوسط پمپ خلاء و از طریق منفذ وارد لوله شمارش می شود. یک الکترود داخل لوله است و الکترود دیگر در محفظه شمارش قرار دارد. هنگامی که سلول از منفذ عبور می کند جریانی از محلول بدون سلول که از جلوی منفذ می گذرد، جریان الکتریکی ثابتی را بین دو الکترود به وجود می آورد و حجمی از محلول را برابر حجم خودش جابجا می کند.

مقاومت سلول مفید خیلی بزرگتر از مقاومت مایع است. در نتیجه با عبور سلول خون، وقفه ای در جریان و یک پالس امپدانسی ایجاد می شود. دامنه پالس متناسب با حجم سلول است. پالس ها تقویت می‌شوند و پالس هایی که امپدانس آن ها بیشتر از یک سطح آستانه باشد، شمرده خواهند شد. برای افزایش دقت اندازه گیری، از سه واحد شمارش به صورت موازی استفاده می شود. این سه واحد، از یک محفظه شمارش و الکترود محفظه مشترک استفاده می کنند، ولی هر کدام لوله شمارش و الکترود لوله مخصوص خود را دارند. خروجی هر واحد تقویت می شود و از مدار آستانه عبور می کنند.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه تست ورزش با قیمت مناسب را از دست ندهید.

ولتاژ آستانه در هنگام کالیبره کردن به دست می آید. پالس هایی که  بیشتر از سطح آستانه هستند، وارد انتگرال گیر می شوند تا ولتاژ dc متناسب با تعداد WBC تولید شود. خروجی های سه مدار انتگرال گیر وارد مدار تصمیم گیری می شود. اگر سه خروجی در یک محدوده باشند، متوسط آن‌ها گرفته می شود. اگر یکی از مقادیر، از دو مقدار دیگر مقدار  خیلی دور باشد، در میانگین گیری به حساب نمی آید و اگر سه مقدار خروجی خیلی با یکدیگر تفاوت داشتند، خطا گرفته می شود و خروجی صفر خواهد بود. معمولا بیش از یک سلول در یک لحظه از جلوی منفذ عبور می کند که این  امر باعث ایجاد خطا در شمارش می شود. در بیشتر آنالایزرها، با استفاده از روش های آماری این پدیده را پیش بینی و اصلاح می‌کنند.

نحوه کارکرد دستگاه سل کانتر

شمارنده سلول لیزری

هنگامی که سلول ها از جلوی نور لیزر با طول موج خاص در حال عبور هستند، آشکارسازهای الکترونیکی، نور پراکنده شده از سلول را اندازه گیری می‌کنند. نوری که در جهت مستقیم پراکنده می شود همان طول موج نور تابش شده را دارد و شدت آن با اندازه ذره متناسب است. به این ترتیب که هر چه سلول بزرگ تر باشد، پراکندگی نور بیشتری وجود خواهد داشت و دتکتور FSC سیگنال بزرگ تری را به سمت قسمت الکترونیکی می فرستد. از آنجا که این نور به حد کافی قوی است برای شناسایی آن از فتودیود استفاده می‌شود

فرض هموژن بودن سلول ها در مورد RBC ها نسبتا صادق است، ولی برای WBC ها مناسب نیست و برای تعیین اندازه RBC ها نیز به دلیل متفاوت بودن اشکال آنها و تفاوت در محتوای هموگلوبین دچار محدودیت خواهیم شد. برای حل این مشکل در مورد RBC ها آنها را در محیط‌های با غلظت مناسب به شکل کره در آورده و شدت تفرق نور در زوایای مختلف را مقایسه می کنند. امروزه نسل جدید این سل کانترها قادر به اندازه گیری ۲۲ پارامتر مختلف هستند که مهم ترین قابلیت آنها افتراق ۵ زیر گروه سلولی گلبول های سفید است. دستگاه قادر به اندازه گیری ۱۰۰۰۰ سلول در هر نمونه است. اگر تعداد گلبول های سفید کوچک تر از ۱۰ کیلو بر میکرولیتر باشد، سیستم همان تعداد سلول ها را به عنوان WBC کلی شمارش خواهد کرد. این سیستم ها علاوه بر شمارش متداول سلول های خونی، قادر به انجام شمارش افتراقی سلول ها، محاسبه پارامترهای مرتب با اندازه سلول و مشخص کردن نمونه های غیر طبیعی هستند.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه سنجش تراکم استخوان با قیمت مناسب را از دست ندهید.

لوله‌های حاوی نمونه توسط بازوی روباتیک مخلوط می شود. هر لوله پیش از نمونه برداری ۱۰ بار به صورت وارونه مخلوط می‌شود. علاوه بر این دستگاه قادر به نمونه برداری از نمونه های از پیش رقیق شده است. در برخی سیستم ها، نمونه وارد یک دریچه چرخشی شده که در آنجا تبدیل به پنج نمونه جداگانه می شود. یعنی حدود ۶ میکرولیتر خون کامل جهت اندازه گیری هموگلوبین و ۴ میکرولیتر برای تعیین اندازه سلول ها و شمارش RBC و پلاکت و ۱۲ میکرولیتر برای شمارش کل و شمارش افتراقی گلبول های سفید در محفظه های جداگانه قرار می‌گیرند. در برخی دیگر از مدل ها، هفت نمونه جدا می شوند که عبارتند از: ۳ میکرولیتر برای شمارش WBC و سه نمونه جداگانه برای شمارش افتراقی WBC و ۴/۲ میکرولیتر برای ارزیابی گلبول های نابالغ.

به طور خلاصه سیگنال های جمع آوری شده از قسمت های مختلف (فتودیودها و PMTها) تقویت شده به مرکز محاسبه سیستم الکترونیکی وارد می‌شوند. سپس با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای نصب شده بر روی آن که هر یک برای انجام آزمایش خاصی طراحی شده اند، آنالیز داده ها انجام می شود. برخی از این نرم افزارها تنها برای انجام کارهای تحقیقاتی مناسب هستند، ولی در غیر این موارد نرم افزار تمامی امکانات لازم برای آنالیز داده ها، سنجش و شمارش آن ها را در اختیار کاربر قرار می دهد. در برخی از دستگاه ها برای شمارش افتراقی سلول های سفید از روش فلوسایتومتری استفاده می شود. در این روش مجموعه ای از اطلاعات مربوط به امپدانس متری و اطلاعات حاصل از نحوه پراکنده شدن نورلیزر تابانده شده به سلول‌ها برای به دست آوردن ساختار و اندازه سلول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دلایل خطا در شمارش گلبول های خون

خطا در جمع آوری یا نگهداری نمونه به شیوه نامناسب

نمونه گیری از بیمار دیگر

 نمونه خون با برگه درخواست بیمار دیگر

رقیق بودن نمونه، مثلا نمونه از محلی گرفته می شود که در بالاتر از آن تزریق وریدی انجام می شود.

استفاده از EDTA بسیار غلیظ ( ایجاد چروکیدگی گلبول های قرمز و کاهش کاذب هماتوکریت )

لخته شدن قسمتی از نمونه ( وجود لخته های ریز و کوچک در نمونه )

 غلیظ بودن نمونه به علت استفاده طولانی از تورنیکت (بیش از یک دقیقه)

 همولیز نمونه

 بیش از حد گرم شدن یا منجمد کردن نمونه

نمونه ی خون کهنه

خطا در برداشت نمونه توسط دستگاه

خطا در شست و شوی اولیه و آماده سازی دستگاه ( سبب شمارش زمینه ای بالای شمارنده در زمان شروع کار می شود )

عدم اختلاط کافی نمونه قبل از تحویل نمونه به دستگاه شمارنده سلول

 انسداد مسیر مکش دستگاه ( توسط لخته که از نمونه قبلی باقی مانده است )

تداخل نمونه بسیار غیر طبیعی قبلی با نمونه فعلی

نقص اولیه در دستگاه

حجم نا کافی نمونه

خطا در کالیبراسیون

استفاد از مواد کنترلی به عنوان کالیبراتور

 خطا در تعیین دقیق مقادیر پارامتر ها برای روش کالیبراسیون

 خطای خروج از کالیبراسیون ( خروج از کالیبر شمارنده به دلیل سرویس عمومی دستگاه، تعویض قطعه کلیدی، تعویض سری ساخت معرف ایزوتون یا سایر معرف ها

عدم صحت اندازه گیری دستگاه به دلیل ماهیت برخی برخی روش های اندازه گیری که برای دستگاه طراحی شده

تعیین میزان MCV کمتر از مقدار واقعی در صورت وجود گلبول های قرمز هیپوکروم در دستگاه های امپدانس

 ناتوانی شناسایی سلول ها در صورت کمبود آنزیم پراکسیداز، در برخی از دستگاه ها

عدم صحت عملکرد دستگاه به دنبال ویژگی خاص در نمونه

خطا در تعیین میزان هموگلوبین و اندکس های گلبولی به دلیل وجود آگلوتینین های سرد یا افزایش چربی خون

 نوتروپنی کاذب در صورت کمبود آنزیم پراکسیداز، در برخی از دستگاه ها

چند مثال از منابع خطای ناشی از افزایش غلظت ضد انغقاد EDTA

الف- چروکیدگی گلبول‌های قرمز و کاهش کاذب هماتوکریت به روش دستی (املاح دی‌پتاس اثرات چروکیدگی سلولی کمتری نسبت به املاح تری‌پتاس دارا می‌باشند).

 ب-  ترومبوسیتوپنی کاذب به دلیل چسبندگی پلاکت‌ها به جدار خارجی نوتروفیل‌ها / ترومبوسیتوزیس کاذب به دلیل شکستن و لیز پلاکت‌ها به قطعات کوچک‌تر

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه نوار مغز با قیمت مناسب را از دست ندهید و برای مشاهده انواع دستگاه eeg کلیک کنید.

ج-  تبدیل پلاکت از حالت دیسکوئید به کروی و افزایش حجم پلاکت د- خون حاوی ضد انعقاد حداکثر در مدت 6 ساعت پس از نمونه‌برداری بایستی آنالیز گردد/ تهیه گسترش خونی بهتر است همزمان با نمونه‌برداری یا حداکثر 1 ساعت پس از نمونه‌برداری صورت گیرد تا کمترین تغییرات مرفولو‍ژیک حاصل گردد.

 

اجزای اصلی سل کانتر

سل کانتر معمولا از سه بخش  اصلی هیدرولیک، پنوماتیک و الکترونیکی تشکیل می شود.

وظایف سیستم هیدرولیک:‌

وظایف سیستم هیدرولیک شامل برداشت محلول های مورد نیاز دستگاه و نمونه خون یا Aspirating، ‌تخلیه محلول ها یا خون برداشت شده یاDispensing، رقیق سازی نمونه یا Diluting، ‌مخلوط کردن نمونه و محلولها یا Mixing و افزودن محلول لیز کننده به نمونه یا Lysing است.

وظایف سیستم پنوماتیک:

وظیفه اصلی سیستم پنوماتیک تولید خلاء یا فشار ثابت جهت کنترل دریچه ها و همچنین کنترل حرکت محلول ها و نمونه در داخل سیستم هیدرولیک است.

وظایف سیستم الکترونیکی:‌

این سیستم توسط یک ریز پردازنده (میکروپروسسور) کنترل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

  1. اندازه گیری و پردازیش سیگنال های حاصل از تغییر امپدانس
  2. محاسبه و انتقال نتایج به چاپگر با هر خروجی دلخواه در سیستم
  3. ترسیم گراف پارامترهای اصلی
  4. کنترل زمان اندازه گیری و توالی تست ها
  5. اجرای برنامه Q.C و کالیبراسیون سیستم
  6. ذخیره و بازیابی (Save and Load) نتایج

 

سایر مزایای این دستگاه ها

این دستگاهها با رنگ آمیزی پراکسیداز گلبولهای سفید، گلبول های نرمال را از غیرنرمال افتراق می دهند. این دستگاه ها با استفاده از رنگ آمیزی گرانولهای داخل سلولی نوع گلبولهای سفید را دقیقا افتراق (Diff) نموده و درصد آنها را بیان می نمایند. مقدار سلولهای نارس یا بلاست(Blast) را نشان می دهند که برای تشخیص لوسمی ها و لنفوم ها وکم خونی ها بسیار حائز اهمیت می باشد. برخی از آنها رتیکولوسیت را نیز می شمارند که در مانیتورینگ کم خونی مهم است.

با سیر مداوم پیشرفت تکنولوژی های موجود در  علم پزشکی در حوزه های مختلف، دستگاه سل کانتر نیز از این قاعده بی بهره  نبوده و به نحوی آنرا می توان در زمره دسته ی لوازم های پزشکی گسترده و سودمند قلمداد کرد که در شرایطی خاص؛ کاربردی بسیار سودمند و مفید دارند.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه نوار عصب و عضله با قیمت مناسب را از دست ندهید و برای مشاهده انواع دستگاه emg کلیک نمایید.

سل کانتر را می توان دستگاهی قلمداد کرد برای دریافت شخص بیماری که در شرایط خاص است و میزان گلبول های قرمز وی در چه سطحی می باشد، سل کانتر در واقع وسیله ای است برای بهبود عملکرد فرایند های بدنی و عملکرد بدن فرد و درمان شخص بیماری که ازاز موارد مختلف مرتبط با کمبود گلبول های قرمز خون  رنج می برد و به هنگام استفاده نیز پزشک متخصص و کادر درمان، بایسته های مهم خود را دارا می باشد، زیرا استفاده از آن مستلزم رعایت موارد بسیار مهمی است.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه اکو قلب با قیمت مناسب را از دست ندهید.

دستعگاه شمارنده سلول های بدن یا سل کانتر، یک دستگاه بسیار ضروری و مهم در آزمایشگاه های مهم هماتولوژی بوده که با استفاده از آن می توان به تعداد و اندازه انواع سلول های خونی پی برد، آگاهی از تعداد و اندازه های سلول های خونی به تشخیص بیماری های مختلف بسیار کمک می کند، هرچند که در دوران قبل از ظهور دستگاه های خودکار سل کانتر از روش های سنتی و دستی جهت شمارش و قطر سنجی سلول های خونی استفاده می شد که به شدت وقت گیر و پر هزینه بود و خطایای زیادی را با خود به همراه داشت، اما پس از اختراع دستگاه های خودکار الکترونیکی شمارنده ی سلول های خونی، این مشکلات به طور کامل هموار گشت.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه اکو قلب جنین با قیمت مناسب را از دست ندهید.

 

بخش های مختلف دستگاه سل کانتر

 

1. هیدرولیک:

وظایف بخش هیدرولیکی دستگاه شامل موارد بسیار زیادی می شود، به عنوان مثال آسپراسیون نمونه، محلول ها و مواد مورد نیاز دستگاه، تقسیم و بخش نمونه ها با محلول های آسپیره شده، رقیق نمودن نمونه، میکس محلول ها و نمونه ها و اضافه کردن محلول لیز کننده می باشد.

2.پنوماتیک :

وظیفه بخش پنوماتیک دستگاه سل کانتر ایجاد خلا و با فشار ماندگار جهت کنترل و تنظیم دریچه ها و جابجایی محلول ها و نمونه ها در داخل قسمت هیدرولیک دستگاه سل کانتر است.

3. الکترونیک :

مدیریت این قسمت از دستگاه سل کانتر با استفاده از یک پردازنده یا میکرو کنترلر انجام شئه و عملکرد آن شامل موارد زیادی بدین شرح است مانند مقدار سنجی و محاسبه جریان های الکتریکی تغییر امپدانس، محاسبه و گزارش نتایج به دست آمده از دستگاه سل کانتر به چاپگر و دیگر خروجی های متصل به آن، تقسیم نمودار مقداری به پارامتر های اصلی، تنظیم تسلسل تست ها و زمان مقدار سنجیف اجرای برنامه به صورت دقیق کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه و ذخیره و نمایش نتایج به دست آمده می باشد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه اکو قلب پرتابل با قیمت مناسب را از دست ندهید.

کاربرد های دتسگاه سل کانتر نیز شامل توانایی شمارش گلبول های سفید به صورت افتراقی جهت نمایش و تعیین، تعیین میزان دقیق گلبول های قرمز و پلاکت هارا داشته و از سوی دیگر می تواند هماتوکریت، هموگلوبین و شکل ظاهری مورفولوژی گلبول های قرمز موجود در بدن شخص تست دهنده را تعیین کند.

 

سل کانتر چیست؟

 دستگاه های سل کانتر یکی از مفید ترین و سودمند تریندستگاه های آزمایش پزشکی هستند، دستگاه های سل کانتر از پر کاربرد ترین و اصلی ترین تجهیزات پزشکی هستند و با این دستگاه می توان به میزان دقیقی از حجم گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت موجود خون را به همراه شاخص هموگلوبین موجود در خون اندازه گیری کرد، البته وصف این شرایط به صورت تماما عام نیست و این امکانات بارز را در رده های مختلف از دستگاه سل کانتر می توان دریافت کرد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه نوار قلب جنین با قیمت مناسب را از دست ندهید.

وظیفه ی گلبول های قرمز انتقال اکسیزن و دی اکسید کربن بین بافت ها و ریه ها در بدن شخص است، شمارش و تست این دستگاه می تواند تعداد گلبول های قرمز را در یک میکرولیتر از خون نشان دهد، پارامتر های تخصص دیگری نیز از این دستگاه وجود دارد که در یکی از نمونه های بارز آن، می توان نسبت سلول های خونی موجود را به نسبت میزان کل خون بدن مقایسه کرد.

هموگلوبین در داخل گلبول های قرمز درون خون وجود دارد که با اکسیژن موجود در ریه ها ترکیب شده و آن هارا به بافت بدنی منتقل می کند و در برگشت با دی اکسید کربن موجود در بافت های بدنی ترکیب شده و بدن انسان با عملکرد مثبت ریه، اقدام به خارج کردن این دی اکسید کربن از بدن می کند و اندازه گیری هر یک از این موارد دارای شخاص های تخصصی و پزشکی محور خود است.

 دستگاه های سل کانتر های الکترونیکی که مشخصات مختلف خون را بررسی و اندازه گیری می کندف به دو گروه اصلی در میان رده این دستگاه تقسیم می شود، گروه اول در هنگام عبور خون از مقابل یک منفذ دستگاهی، تغییرات امپدانس الکتریکی محلول را اندازه گیری می کنند و گروه دوم بر مبنای شکست نور در اثر عبور سلول خون کار می کنند. این دستگاه سل کانتر مشروحه دارای ویژگی ها و مزایای بسیاری است ، این دستگاه ها با رنگ آمیزی پراکسید از گلبول های سفید، گلبول های نرمال را از غیرنرمال های افتراق می دهد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه مانیتورینگ عمق بیهوشی با قیمت مناسب را از دست ندهید.

 این دستگاه ها با استفاده از رنگ آمیزی گرانول های داخل سلولی نوع گلبول های سفید را دقیقا افتراق نموده و درصد آنها را برای پزشک متخصص و شخص معالج به صورت مندرج بر خروجی دستگاه بیان می کند، مقدار سلول های نارس یا پلاست را نیز نشان می دهد و برای تشخیص بیماری هایی نظیر لوسمی ها و لنفوم ها و کم خونی ها در بدن شخص بیمار بسیار قابل توجه و حائز اهمیت می باشد، برخی از آنها رتیکولوسیت را نیز می شمارند که در مانیتورینگ و تشخیص بیماری کم خونی بسایر مفید و قابل توجه فراوان است.

 

کانتر بدن چیست؟

کانتر بدن در پزشکی معمولا به یک لوله نازک و بلند قابل انعطاف بسیار اطلاق می شود که از مواد و وسایل قابل کاربرد در پزشکی است که در طیف گسترده ای از توابع دانش پزشکی و بهداشت برای پزشک های متخصص کاربرد دارد، کانتر هارا می توان وسیل هدر خدمت علم پزشکی تلقی کرد که می توانند از آنها برای یک هدف معین و مشخص در بدن شخص بیمار بهره برد، با تغییر در مواد یا تنظیم شکل دستگاه کانتر بدن در مرحله تولید، می توان به کانتر برای قلب و عروق، ارولوزی، گوارش، سیستم عصبی و برنامه های پر کاربرد دیگر موجود در پزشکی و علم های وابسته به آن، بهره برد.

 

قیمت دستگاه سل کانتر

به هنگام خرید دستگاه سل کانتر  توسط مراجع پزشکی متخصص و اماکن درمانی ، آگاهی از قیمت و منبع مناسب برای تهیه این دستگاه، از سوی اشخاص وابسته به این مراکز و مسئول  بسیار مهم قلمداد می شود زیرا وسیله فوق می تواند یک وسیله پزشکی برای اطلاع از سطح سلامت شخص بیمار، پیشگیری از پایین رفتن ناگهانی موارد مورد نیاز بدن شخص در خون و عروق وی و با اطلاع از میزان دقیق آن و رعایت توصیه های پزشکی باشد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه مانیتورینگ قلب با قیمت مناسب را از دست ندهید.

به نوعی به جرعت می توان گفت که دستگاه سل کانتر یک ضامن برای ضمانت سلامتی اشخاص بیماری است که از بیماریهای مرتبط رنج می برند و یا مشکوک به ابتلا به این طیف از بیمای های گسترده هستند. تهیه و ایجاد تدابیر مختلف برای خرید دستگاه سل کانتر نیز بسیار مهم است زیرا در اکثر مواقع تهیه این دستگاه مسبب پرداخت وجوه قابل توجه ای برای شخص بیمار یا اشخاص وابسته به او یا مراکز درمانی است  و تضمین کیفیت دستگاه نیز به نحوی تضمین سلامتی بیمار قلمداد می شود.

 در مواقعی نیز که به توصیه پزشک متخصص یا معالج شخص بیمار، دستگاه باید دارای خاصیت و توانایی های متمایز از سایرین دستگاه ها باشد، باید در تهیه دستگاه بسیار توجه داشت زیرا در صورت تهیه یک دستگاه با عدم وجود کیفیت مورد نیاز یا دستگاهی با طول عمر پایین به نسبت سایرین، سبب ایجاد هزینه های اضافی و اتلاف وقت بیمار و اتلاف وقت بیش از حد یک مرکز درمانی می تواند برای تهیه یک دستگاه جدید یا تعمیرات مداوم دستگاه باشد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه مانیتورینگ بیمار با قیمت مناسب را از دست ندهید.

قیمت دستگاه سل کانتر می تواند به فاکتور های بسیار زیادی بستگی داشته باشد، اگر به فروشگاه هایی که دارای تخصص لازم برای فروش این دستگاه نباشند می توانید متوجه شوید که قیمت ارائه شده کم تا بیش خارج از عرف قیمتی کلی دستگاه برای تهیه کردن است یا دستگاهی که مشاهده کردید فاقد کیفیت و استاندارد های لازم برای استفاده بیمار است و شاید نیز مورد تایید پزشک متخصص و معالج بیمار نیز قرار نگیرد ، گاهی نیز ممکن است دستگاه حتی به دلیل عدم صحت رقم های نشان داده شده برای سطح گلبول های وابسته موجود در خون سبب ایجاد ناراحتی و نگرانی درباره بیماری شده یا دستگاه دارای خطا مورد تایید پزشک متخصص و معالج نباشد.

یافتن یک منبع مناسب برای تهیه دستگاه بسیار مهم و موثر است، به عنوان مثال یافتن یک فروشگاه دارای تخصص و تجربه کافی سبب کاهش هزینه های پرداختی شما برای تهیه دستگاه، عدم ایجاد هزینه های اضافی برای تعمیر و ضمانت کیفیت محصول خریداری شده باشد، بدین دلیل که این دستگاه سل کانتر در زمره وسایل تخصصی پزشکی قرار می گیرد باید این موارد در آن بسیار رعایت شود تا هم شرایط نیازمندی بیمار به دستگاه به نحو احسن رعایت شود و مسبب ایجاد هزینه های اضافی برای مرکز درمانی تهیه کننده دستگاه نگردد.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه مانیتورینگ قلبی ریوی با قیمت مناسب را از دست ندهید.

 با در نظر داشتن این شرایط نیز باید بسیار به نوسانات ارزی برای تهیه این دستگاه توجه داشت، زیرا عمدتا این دستگاه های سل کانتر به صورت تحت لیسانس تولید می شود یا به صورت واردات رسمی از بنادر و گمرک های کشور است، تاثیرپذیری بسیار زیادی از نوسانات ارزی موجود دارد و شخصی که قصد تهیه آن را برای یک  باید بسیار به آن توجه داشته باشد، شما می توانید با مرجعه به وبسایت تخصصی جی مد استور که دارای فعالیت تخصصی و متناوب در زمینه کالا ها و ادوات وابسته پزشکی است.

تخفیف فوق العاده: خرید دستگاه شوک قلبی با قیمت مناسب را از دست ندهید.

 ضمن اطلاع از لیست قیمتی دستگاه سل کانتر  و مدل های متنوع از آن، کیفیت بسیار عالی و قابل توجه دستگاه ها را نیز مشاهده کرده و با خیال راحت نسبت به خرید دستگاه سل کانتر اقدام کنید.

جی مد، بورس انواع لوازم و ادو.ات وابسته پزشکی با نازل ترین قیمت.

نظرات کاربران

ثبت نظر شما